Ochrana osobních údajů

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a že máte zájem o naši společnost Powering, s.r.o., o naše výrobky a dávky služby. Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležitá a věnujeme její přesnou pozornost. V následujících částech bychom vám rádi poskytovali informace týkající se zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s vaší návštěvou na našich internetových stránkách www.hisense-klima.cz.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE

Společnost Powering CZ, s.r.o., se sídlem: Družicová 1, 821 02 Bratislava, IČO: 36 555 690 jako provozovatel (dále jen “provozovatel”) dodržuje právní předpisy týkající se opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany svěřených osobních údajů v plném souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) a se zákonem č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které jste poskytli jsou používány výhradně k zodpovězení vašich otázek, pro reklamní účely v rámci, který je povolen zákonem, na zasílání newsletteru, nebo na splnění vašich přání a požadavků.

Osobní údaje k takovým účelům zpracováváme, pokud máme od vás udělen dobrovolný souhlas, který můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na info@hisense-klima.cz nebo písemně na korespondenční adrese Na příkopě 393/11 Staré Město, 110 00 Praha 1.

Osobní údaje uživatele nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetím osobám, nebudou přenášeny do zemí mimo Evropskou unii, ani na základě nich provozovatel nebude automatizovaným způsobem přijímat rozhodnutí důležité pro uživatele.

POUŽITÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

Prostřednictvím využívání našeho kontaktního formuláře na webové stránce hisense-klima.cz může uživatel kontaktovat provozovatele za účelem získání zpětných informací a poradenství a tak mu poskytnout své osobní údaje. Kontaktní formuláře se nacházejí na různých místech našich internetových stránek a poskytují možnost zaslat nám dotazy týkající se našich produktů nebo obecných informací. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Právním základem zpracování údajů poskytnutých uživatelem je v takovém případě oprávněný zájem provozovatele kontaktovat uživatele a poskytnout případné odpovědi nebo poradenství. Osobní údaje, které může uživatel poskytnout provozovateli, jsou: a) jméno a příjmení, b) e-mailová adresa, c) telefonní číslo. Účelem zpracování osobních údajů uživatele je zpětné kontaktování uživatele. Osobní údaje budou zpracovávány pouze na nezbytnou dobu během komunikace s uživatelem. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů uživatel prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou správné, pravdivé a aktuální.

NEWSLETTER

Uživatel při své návštěvě a dalším používání webové stránky hisense-klima.cz může provozovateli poskytnout své osobní údaje. K poskytnutí osobních údajů uživatele může dojít při dobrovolné registraci k odběru newsletteru za pomoci takové e-mailové adresy, ze které lze určit jeho totožnost nebo při dobrovolném vyplnění kontaktního formuláře spojeného s vybraným obsahem webových stránek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Nezbytnou podmínkou zpracování osobních údajů uživatele provozovatelem na účel zasílání newsletteru je udělení souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu a zasíláním marketingových zpráv, přičemž tento souhlas je jediným právním základem zpracování údajů poskytnutých uživatelem (e-mailové adresy). Uživatel k zajištění oprávnění provozovatele zpracovávat poskytnuté osobní údaje musí vyjádřit svůj souhlas s uchováváním a dalším zpracováním získaných osobních údajů, v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu stanoveného v tomto článku. Souhlas uživatele podle předchozího odstavce nabývá platnosti okamžikem dobrovolného poskytnutí souhlasu zaškrtnutím příslušného políčka v online formuláři a trvá po dobu dvou let nebo do odvolání souhlasu uživatelům. Provozovatel má právo zpracovávat poskytnuté údaje během trvání souhlasu. Účelem zpracování osobních údajů uživatele je umožnění odběru ním vyžádaného newsletteru (informačního letáku) zasíláním takového newsletteru provozovatele na kontaktní adresy poskytnuté uživatelem, zejména v elektronické podobě. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů uživatel prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou správné, pravdivé a aktuální, v opačném případě odpovídá za případnou škodu, kterou uvedením nesprávných, nepravdivých nebo neaktuálních údajů může provozovateli způsobit. Uživatel je povinen nahlásit provozovateli jakoukoliv změnu svých poskytnutých osobních údajů.

ZPŮSOBILÉ ZÁJMY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Oprávněným zájmem společnosti Powering CZ, s.r.o., je informovat o novinkách, produktech a službách Powering CZ, s.r.o.

SOUBORY COOKIES

Při používání webových stránek hisense-klima.cz může docházet k ukládání souborů cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči, který používáte. Tyto soubory nám pomáhají identifikovat, co návštěvníci našich stránek preferují a podle toho naše stránky příslušně uspořádali tak, aby byly naše online služby z uživatelského hlediska co nejpříjemnější, více orientované na uživatele. Nezpůsobují žádnou škodu v počítači. Uživatel má vždy možnost vyjádřit svůj souhlas nebo odmítnout ukládání souborů cookies, a to nastavením svého webového prohlížeče povolením nebo naopak odmítnutím ukládání cookies.

V případě udělení souhlasu / povolení cookies mohou být na elektronickém zařízení uživatele ukládány dočasné soubory cookies, které se uchovávají ve vašem zařízení, dokud stránku neopustíte a dlouhodobé soubory cookies, které zůstávají ve vašem zařízení do uplynutí jejich platnosti nebo je můžete kdykoliv manuálně odstranit. Svým souhlasem uživatel zároveň povoluje, aby provozovatel cookies využil na vlastní evidenční nebo statistické účely, a pro účely cílené reklamy partnerů, se kterými má uzavřeny zvláštní dohody o zobrazování reklamy na stránkách www.hisense-klima.cz. Souhlas uživatele trvá po dobu zachování nastavení jeho internetového prohlížeče. Změnou nastavení internetového prohlížeče uživatele nebo zákazem používání souborů cookies souhlas uživatele zaniká. V případě odmítnutí souhlasu (odmítnutí cookies ve webovém prohlížeči) provozovatel nemůže garantovat, že některé funkce online služeb budou zcela přístupné.

Provozovatel nenese odpovědnost za ukládání souborů cookies na internetových stránkách třetích osob, nebo využití cookies uložených na koncovém zařízení uživatele třetími osobami.

ANALÝZA INTERNETOVÝCH STRÁNEK ZA POUŽITÍ GOOGLE ANALYTICS

Pro neustálé zlepšování našich internetových stránek používáme na internetových stránkách navíc službu Google Analytics společnosti Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používá takzvané cookies, t. j. textové soubory, které se ukládají na váš počítač a slouží k analyzování vašeho používání našich online služeb. Zpravidla se údaje o vašem uživatelském chování získané souborům cookie přenášenou na server společnosti Google v USA a tam se uchovávají. V případě aktivace anonymizace IP adresy v online službách, společnost Google zkrátí IP adresu v členských státech Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA zasílána kompletní IP adresa a tam zkrácena. Jménem provozovatele online služeb, bude společnosti Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání online služeb, k sestavení zpráv o těchto aktivitách a na poskytování dalších služeb pro provozovatele webových stránek týkajících se využívání online služeb a internetových aktivit. IP adresa zaslána v rámci služby Google Analytics vašim prohlížečem nebude spojena s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče. V tom případě však nebudete moci používat všechny funkce internetových stránek v plném rozsahu. Podobně máte možnost zabránit zaznamenávání a odesílání dat vytvořených souborem cookies týkajících se vaší návštěvy internetových stránek na Google a jejich následnému zpracování ze strany Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin pro prohlížeč, který je dostupný na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Podrobné informace o podmínkách použití a pravidla ochrany osobních údajů naleznete na https://www.google.com/policies/.

ZABEZPEČENÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Webstránka hisense-klima.cz používá při jakémkoliv připojení uživatele a přenosu jakýchkoliv údajů šifrované připojení SSL, které znemožňuje přístup třetích osob k přenášeným datům během jejich přenosu na internetu a pozměňování těchto údajů třetími osobami. Databáze provozovatele obsahující osobní údaje jsou chráněny šifrováním a neveřejných přístupovými údaji v souladu s nejmodernějšími technickými standardy.

ZÁKLADNÍ PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Práva uživatele v souvislosti s ochranou osobních údajů upravují zejména ustanovení článků 12 až 22 GDPR, ve znění pozdějších změn. Jako uživatel máte zejména právo na základě písemné nebo e-mailové žádosti adresované provozovateli (e-mail: info@hisense-klima.cz) na:

Informace o osobních údajích zpracovávaných o vás podle čl. 15 GDPR.
Získání přístupu k osobním údajům, které se o vás zpracovávají podle čl. 15 GDPR.
Opravu nesprávných a nekompletních osobních údajů podle čl. 16 GDPR.
Vymazání vašich osobních údajů podle čl. 17 GDPR.
0bmedzenie zpracovávání podle čl. 18 GDPR.
Přenesení vašich osobních údajů jinému provozovateli ve strukturované a strojově čitelné podobě podle čl. 20 GDPR.
Právo namítat podle čl. 21 GDPR.

Kdykoliv svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud takový souhlas dotyčná osoba udělila. Odvolání souhlasu musí být tak jednoduché jako jeho poskytnutí.

Pokud se zpracovávání osobních údajů neprovádí na základě vašeho souhlasu, namítat proti zpracovávání z důvodů týkajících se vaší osobní situace nebo pokud máte podezření, že se údaje zpracovávají nezákonně.

Podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení a právo na účinný soudní prostředek nápravy, pokud se domníváte, že je zpracování vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy. Kontrolním orgánem na území České republiky je Úřad pro ochranu osobních údajů SR, Hraniční 4826/12, 820 07 Bratislava.

Práva uživatele mohou být omezeny, pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního předpisu, jejich uplatněním by byla porušena ochrana uživatele nebo by byla porušena práva a svobody jiných dotčených osob.

KONTAKT

Vaše požadavky týkající se informací ohledně ochrany osobních údajů v naší společnosti zasílejte na:

Powering CZ, s.r.o.
Na příkopě 393/11 Staré Město
110 00 Praha 1
Tel.: +420 736 102 060

E-mail: info@hisense-klima.cz

Hisense má za sebou dlhú cestu. Od malej fabriky na výrobu rádií až po úspešnú technologickú značku s radom ocenení. Pri vývoji nových produktov spolupracujeme s globálnymi strategickými partnermi ako sú napr. IBM, Hitachi, Whirpool. Pôsobíme vo viac ako 130 krajinách sveta. A teraz už aj na Slovensku.

Máte záujem o naše produkty alebo služby?